Nazaten van Cornelis Scuyte (Stamvader van de Familie Dane)


Generation No. 1

1. Cornelis1 SCUYTE was born Abt. 1440 in Sprundel, and died Abt. 1483 in Sprundel. He married Frans AERTSDR Abt. 1470 in Sprundel.

Notes for Cornelis SCUYTE:
Etten-Leur ORA folio 44-50, 18-04/15-06-1461.


Child of Cornelis SCUYTE and Frans AERTSDR is:
+2i.Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, born Abt. 1480 in Sprundel.


Generation No. 2

2. Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ (Cornelis1 SCUYTE) was born Abt. 1480 in Sprundel. He married Cornelis Pier VEIJSDR. Abt. 1515 in Sprundel, daughter of Cornelis VEIJS and LYSBET.

Notes for Daniel Cornelis SCHUYTENZ:
Die men noemt de Coster, parochiaan van Sprundel maakt in 1518 een testament en legt bij 'n notaris in 1529 een verklaring af.

Het volgende is overgenomen van een artikel van de heemkundekring, Baronie en Markizaat uit 1994, het artikel gaat over de Sprundelse kosters.

We gaan terug tot het jaar 1483, wanneer we voor het eerst de naam van een Sprundelse koster tegenkomen: DEEN (=Daniel) de Coster, stamvader onder andere van de families DANEN en TACK. Het Leenregister van de familie van de Houte vermeld:
"Deen de Coster, Cornelis Schuyten-sone heeft ontfangen te Leene nae die doot van Cornelis synen vader een Stede huys ende hoff...
Ende Daen heeft hulde ende eedt gedaen op Onse Vrouwen Avont conceptio anno LXXXIII".
In dat jaar 1483 stierf Cornelis Hendrik Schuyten (de preciese datum kenne we niet) en datzelfde jaar op 8 december werd zijn zoon Daniel benoemd tot leenman van Van den Houte op een huis en grond, wat oude mensen van Sprundel nu nog kenne als: dóuwe stee van Jan van de Sande. Deze grensde aan de zuidkant aan het Omgangstraatje, westelijk aan 's Heren Straete (de Voreneindseweg) en noordelijk aan 'Catershof', toen in het bezit van Cornelis Jacob Peter Luten. Daniel was dus al koster in Sprundel in 1483. Wanneer hij door de Heer van Breda, "Patronus van het koster beneficie in Sprundel" is benoemd weten wij niet. In 1485 werd van hem gezegd dat hij gehuwd was en geen salaris kreeg. En dat hij na zijn vader, Cornelis Hendrik Schuyten, leenman werd van Van den Houte. In het denombrement (leenregister) van Breda komt geen Cornelis Hendrik Schuyten voor; wel Cornelis Hendrik Willems. De bijnaam 'Schuyten', 'Scuytemans', enz. verwijzen naar zijn werk, namelijk: de handel en het vervoer van turf. Het is dus zeer wel mogelijk dat hier dezelfde persoon bedoeld is. Pas in 1495 werd een opvolger voor hem benoemd. Men blijft hem echter nog vele jaren daarna betitelen als "Daan die men heet de Coster, die men noemt de Coster, of alias de Coster". Een normaal gebruik in die streek, waar men zelf kinderen benoemd met de titel van hun vader: Harry de Koster, Jan Post, Harry de Brouwer, enz.
Het is best mogelijk dat Daniel reeds eerder, ook als koster, zijn vader was opgevolgd. In een vermelding als "...Daniel Cornelis tscosterz..." zou het woord coster op zowel Daniel als op Cornelis kunnen slaan. In dat geval zou zijn functie ongeveer begonnen zijn met de ingebruikname van de toen nieuwe kerk (1446). Daniel was gehuwd, maar de naam van zijn vrouw wordt nergens vermeld, ook niet in zijn testamentdat hij liet maken door notaris Eyck op 13 januari 1518 in Etten. Voor zijn schoonmoeder, Elizabeth Cornelis Veys-dochter, laat hij op 8 augustus 1499 een kostcontract maken, om haar te blijven verzorgen tot aan haar dood. Hij had zeker 3 kinderen: Adriaen Danen, Cornelis Danen en Mariken Danen.
Ook tijden het kosterschap van zijn opvolgers blijft Daniel nog vele jaren een gerespecteerd man, getuige het feit dat hij als enige Sprundelaar de Heer van Breda vertegenwoordigde bij de grens- en grenspalen controle in 1525 en 1529. Het is veel betekenend dat hij genoemd werd in gezelschap van Mr. Montens, Van Renesse, Van Liedekercke, Vierlingh en anderen. "... ende Daan de Costere, die de selve (grens)paelen van outs gekent heeft, en heeft weten staan, zijn twee stenen paelen gelaeten met henne liggers...". Daniel moest twee stenen palen zetten met een dwarsligger daarop: één tegenover zijn huis, op het huidige weiland van Mar. Laureyssen, waar toen het huisje stond van Dirck Valkeniers, toen bewoond door Jacob Coevoets; en een tweede in de heide ten zuiden van het Pauwenstraatje, 'Han Jan Jacobs Hoeck' op het einde van de Kerstendyck. Daniel is gestorven na december 1529; de boedelscheiding is veel later door een kleinzoon van hem afgehandeld.Child of Daniel SCHUYTENZ and Cornelis VEIJSDR. is:
+3i.Ariaen Daniel3 CORNELISZN, born Abt. 1510 in Sprundel; died 1540-1543.


Generation No. 3

3. Ariaen Daniel3 CORNELISZN (Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born Abt. 1510 in Sprundel, and died 1540-1543. He married Margriet Peter van VLIETENDR.

Notes for Ariaen Daniel CORNELISZN:
Alias Adriaen Daen de Costerszn, alias Adriaen Danen


Child of Ariaen CORNELISZN and Margriet van VLIETENDR is:
+4i.Frans Adriaen4 Danenzn, died Bef. 11 januari 1595/96.


Generation No. 4

4. Frans Adriaen4 Danenzn (Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) died Bef. 11 januari 1595/96. He married Cornelia Hubrecht Geraertsz.d..

Notes for Frans Adriaen Danenzn:
bouman op zijn hoeve in de Bankenstraat onder Etten,


Notes for Cornelia Hubrecht Geraertsz.d.:
alias Neeltje Huyben

Child of Frans Danenzn and Cornelia Geraertsz.d. is:
+5i.Gerrit Fransen5 DANE, born 1570 in Etten; died Bef. 19 maart 1620/21 in Ruigenhil.


Generation No. 5

5. Gerrit Fransen5 DANE (Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 1570 in Etten, and died Bef. 19 maart 1620/21 in Ruigenhil. He married Jacomyne Gerrits TACK 20 oktober 1596 in Etten.

Notes for Gerrit Fransen DANE:
schepen, h. grootmeester (Dane wordt ook wel geschreven als Deyen, Daanen, Danen)
Register van Testamenten van Willemstad1603-1621 (staande achterin de Schepenrecognities R.A., Den Bosch, no. 174, 1620, 27 september )(a).
Testament van Gerrit Fransen Deynen (b) wonende in den lande van Ruygenhill, ziek te bed liggende, en van Jacobmyntken Gerrits zijn huisvrouw. De langstlevende blijft in het volkomen bezit en gebruik van meuble, haeffelande, huys, hoff, lant, gelt, gout, sulver, actien, obligation. De vier kinderen: Pauwels, Cornelis, Frans en Pieter Gerritsen zullen krijgen voor vaderlijke of moederlijke goed 3500 gln tesamen. Zj hadden lande, huysinge, schuere en boomgaert, waarop zij wonen, gekocht van Jacob Adriens Clements. Dezen en Adrien Claessen wonende tot Etten benoemen zij tot voogden over hunnen kinderen.
Schepenrecognities Willemstad R.A. no. 177. 1627, 22 maart (a).
Huybrecht Jacobsz. Schever verbindt 30 gemeten hooftlants met huysinge, schuere en buere, daarop hij tegenwoordich is woonende, lest gecomen van Jacob Ariens Clemens.
1621, 11 mei (a)
Jacob Adriaan Clements in de Ruigenhil verbindt zich voor de waeringe van 30 gemeten hooftlants in Ruygenhil in de Xde Cavel mette huysinge, schuere, berge en ander getimmer, daer Jan Claess vuyt Stryen metter doot vuyt geruymt is, die hij, comparant, heeft verkocht aan Gerrit Fransz. Deyen zal.
Zelfde dag (a)
Jacobmyne Gerrits compareert, met Lambrects(c) haar broer en gescoren voogd, en verbindt haar erf.
Schepenrecognities, als voren, no 179, 1638, 11 februari (a)
Boedelscheiding tusschen Huybrechts Jacobssen Schever, weduwenaer geweest zijnde van Jaconmyntken Gerrits Tack zaliger, en Frans en Pieter Gerritsen Danen, sonen van Jacobmyntken.
Huybrechts krijgt huis, hof etc. met de lasten; Frans krijgt 7 gemeten 150 roeden hooftlants in de XXXde Cavel gecomen van zal. Cornelis Hendricksen Goyarts; Pieter krijgt 5 gemeten landts in de polder van Heyninge, gecomen van Johannes van der Meer; voorts krijgen zij een bezegelde paybrief ten laste van Aert Hendricksen Bronckert gepasseert voor schepenen op 2 mei 1637 per reste 3000 gln; ten slotte zal Huybrecht hen betalen 820 gln.
1638, 20 april (a)
Frans Gerritsen Danen, wonende in de Clundert, verkoopt zijn aandeel ad 500 gln in de paye, die Aert Hendricksen Bronckert schuldig is over de coup van 7 1/2 gemeten land omtrent Willemstad gelegen, waar af de originele schepenbrief is berustende onder zijn broeder Pieter Gerritsen Danen.

Noten: (a) Genelogie der familie Dane, Gens Nostra 1949, 4(11), pp. 385-399, i.h.b. pp 385-386; (b) "voor Deynen = Danen vergelijk Cleys = Claas", ibidem; (c) "zie NL 1925, p 336", ibidem.


Children of Gerrit DANE and Jacomyne TACK are:
6i.Franciscus Gerrits6 DANE, born 4 januari 1597/98 in Etten.
7ii.Paulus Gerrits DANE, born 2 februari 1602/03 in Etten.
8iii.Cornelius DANE, born 22 december 1604 in Etten; died 1620-1638.
9iv.Gerardus Gerrits DANE, born 27 februari 1606/07 in Etten.
10v.Franciscus DANE, born 20 december 1609 in Etten; died Bef. 9 juli 1663. He married Maijcke THEUNIS.
+11vi.Pieter Gerrits DANE, born 2 september 1612 in Etten; died 1657-1660.


Generation No. 6

11. Pieter Gerrits6 DANE (Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 2 september 1612 in Etten, and died 1657-1660. He married Mayke Ariens op den AMER 1635 in Willemstad/Fijnaart, daughter of Ariens den AMER and Josyntje GROOTENBOER.


Children of Pieter DANE and Mayke den AMER are:
12i.Gerrit Pieters7 DANE, born 12 mei 1636 in Willemstad.
+13ii.Jacob Pieterszn DANE, born 9 september 1637 in Willemstad; died 1678-1684.
+14iii.Arien Pieters DANE, born 23 oktober 1639 in Willemstad; died Aft. 29 juni 1712.
15iv.Josyntgen Pieters DANE, born 31 augustus 1642 in Willemstad.
16v.Jacomyntje Pieters DANE, born 15 november 1645 in Willemstad.
17vi.Gerrit Pieters DANE, born 7 juni 1647 in Willemstad.
18vii.Cornelis Pieters DANE, born 1 mei 1650 in Fijnaart.
19viii.Frans Pieters DANE, born 9 maart 1652/53 in Fijnaart.
20ix.Willem Pieters DANE, born 27 september 1654 in Willemstad. He married Maeyke Jans CLOOTWIJK 1 mei 1684 in Willemstad.
21x.Theunis Pieters DANE, born 23 september 1657 in Willemstad.


Generation No. 7

13. Jacob Pieterszn7 DANE (Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 9 september 1637 in Willemstad, and died 1678-1684. He married Maryke Jans MOERMANS 29 juni 1659 in Willemstad, daughter of Jan MOERMANS and Aeltje den HIL.


Child of Jacob DANE and Maryke MOERMANS is:
+22i.Jan Jacobszn8 DANE, born 30 augustus 1665 in Willemstad; died 1718-1722 in Fijnaart.

14. Arien Pieters7 DANE (Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 23 oktober 1639 in Willemstad, and died Aft. 29 juni 1712. He married (1) Geertruyt Jans van der STOEP 7 maart 1665/66 in Willemstad, daughter of Jan Hendriksz. van der STOEP. He married (2) Francijntje Marinusdr. van ELSEN 14 februari 1669/70 in Willemstad. He married (3) Grietje W. de HOON 27 januari 1688/89 in Willemstad, daughter of Willem de HOON and Lijntje MICHELS. He married (4) Mayke VISSER 29 juni 1712 in Klundert, daughter of Adriaan VISSER and Geertruyt ADMIRAEL.


Child of Arien DANE and Francijntje van ELSEN is:
23i.Jenneke A.8 DANE, born 6 november 1672 in Willemstad; died 1728-1729. She married Jan KNOOK 16 juli 1694 in Standaardbuiten.


Generation No. 8

22. Jan Jacobszn8 DANE (Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 30 augustus 1665 in Willemstad, and died 1718-1722 in Fijnaart. He married Cecilia Ariensd van NOORT 11 november 1685 in Fijnaart.

Notes for Jan Jacobszn DANE:
schepen en ouderling te Fijnaart


Child of Jan DANE and Cecilia van NOORT is:
+24i.Jacob Janszn9 DANE, born 7 juli 1697 in Fijnaart; died 1731-1734 in Fijnaart.


Generation No. 9

24. Jacob Janszn9 DANE (Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 7 juli 1697 in Fijnaart, and died 1731-1734 in Fijnaart. He married (1) Mayke VERBROEK 11 mei 1721 in Fijnaart. He married (2) Neeltje BOM 5 december 1723 in Fijnaart.

Notes for Jacob Janszn DANE:
hoefsmid


Child of Jacob DANE and Neeltje BOM is:
+25i.Nicolaas Jacobszn10 DANE, born 3 februari 1725/26 in Fijnaart; died 18 juli 1803 in Fijnaart.


Generation No. 10

25. Nicolaas Jacobszn10 DANE (Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 3 februari 1725/26 in Fijnaart, and died 18 juli 1803 in Fijnaart. He married Cornelia HEYMANS 18 november 1751 in Fijnaart.

Notes for Nicolaas Jacobszn DANE:
timmerman, diaken, ouderling, schepen te Fijnaart.


Child of Nicolaas DANE and Cornelia HEYMANS is:
+26i.Gerrit11 DANE, born 21 december 1755 in Fijnaart; died 19 mei 1821 in Fijnaart.


Generation No. 11

26. Gerrit11 DANE (Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 21 december 1755 in Fijnaart, and died 19 mei 1821 in Fijnaart. He married Maria Clasina van den BOGAARD 17 maart 1782 in Fijnaart.

Notes for Gerrit DANE:
timmerman


Child of Gerrit DANE and Maria den BOGAARD is:
+27i.Nicolaas12 DANE, born 21 juli 1787 in Fijnaart; died in Noordwelle.


Generation No. 12

27. Nicolaas12 DANE (Gerrit11, Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 21 juli 1787 in Fijnaart, and died in Noordwelle. He married (1) Levina JANSONS 1 mei 1816 in Zierikzee, daughter of Roeland JANSONS and Christina van SWIJNSVOOREN. He married (2) Stijntje van de LEEDEN 13 februari 1846 in Noordwelle.

Notes for Nicolaas DANE:
karreman, arbeider


Notes for Levina JANSONS:
winkelierster

Child of Nicolaas DANE and Levina JANSONS is:
+28i.Gerrit13 DANE, born 16 december 1817 in Zierikzee; died 16 oktober 1873 in Delfshaven.


Generation No. 13

28. Gerrit13 DANE (Nicolaas12, Gerrit11, Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 16 december 1817 in Zierikzee, and died 16 oktober 1873 in Delfshaven. He married Janna GELEIJNSE 28 december 1842 in Renesse, daughter of Bartel GELEIJNSE and Elisabeth de MEIJ.

Notes for Gerrit DANE:
timmerman


Notes for Janna GELEIJNSE:
dienstmeid

Child of Gerrit DANE and Janna GELEIJNSE is:
+29i.Nicolaas14 DANE, born 20 april 1846 in Noordwelle.


Generation No. 14

29. Nicolaas14 DANE (Gerrit13, Nicolaas12, Gerrit11, Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 20 april 1846 in Noordwelle. He married Dirkje BAKKER 2 mei 1872 in Delfshaven, daughter of Gerbert BAKKER and Wijntje van DOORN.

Notes for Nicolaas DANE:
timmerman, suikerbakker


Child of Nicolaas DANE and Dirkje BAKKER is:
+30i.Nicolaas15 DANE, born 10 september 1884 in Delfshaven; died december 1954 in Rotterdam.


Generation No. 15

30. Nicolaas15 DANE (Nicolaas14, Gerrit13, Nicolaas12, Gerrit11, Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 10 september 1884 in Delfshaven, and died december 1954 in Rotterdam. He married Maartje KRABBENDAM 12 juni 1912 in Rotterdam, daughter of Jacob KRABBENDAM and Jannetje KREUGER.

Notes for Nicolaas DANE:
schilder


Child of Nicolaas DANE and Maartje KRABBENDAM is:
+31i.Nicolaas Jacob16 DANE, born 19 maart 1913 in Capelle a/d IJssel; died 3 augustus 1965 in Kinderdijk.


Generation No. 16

31. Nicolaas Jacob16 DANE (Nicolaas15, Nicolaas14, Gerrit13, Nicolaas12, Gerrit11, Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 19 maart 1913 in Capelle a/d IJssel, and died 3 augustus 1965 in Kinderdijk. He married Louise Elisabeth Maria van der PUTTE 7 mei 1941 in Haarlem, daughter of Jacobus van der PUTTE and Maria JEPSEN.

Notes for Nicolaas Jacob DANE:
scheepsbouwkundige


Notes for Louise Elisabeth Maria van der PUTTE:
onderwijzeres

Child of Nicolaas DANE and Louise van der PUTTE is:
+32i.Sonja17 DANE, born 7 april 1943 in Ridderkerk.


Generation No. 17

32. Sonja17 DANE (Nicolaas Jacob16, Nicolaas15, Nicolaas14, Gerrit13, Nicolaas12, Gerrit11, Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 7 april 1943 in Ridderkerk. She married Mattheus Gerardus v.d. GELD 29 april 1966 in Nieuw Lekkerland, son of Johannes GELD and Neeltje DISSELEN.


Children of Sonja DANE and Mattheus GELD are:
+33i.Nicole Monique v.d.18 GELD, born 6 juli 1967 in Rijswijk.
+34ii.Fleur Mignon v.d. GELD, born 6 maart 1969 in Rijswijk.
+35iii.Ymke Maryse v.d. GELD, born 22 mei 1971 in Nietap.


Generation No. 18

33. Nicole Monique v.d.18 GELD (Sonja17 DANE, Nicolaas Jacob16, Nicolaas15, Nicolaas14, Gerrit13, Nicolaas12, Gerrit11, Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 6 juli 1967 in Rijswijk. She married Dick Cornelis v.d. OUW 9 september 1999 in Ruinen.


Children of Nicole GELD and Dick OUW are:
36i.Yorrick Ruben v.d.19 OUW, born 12 maart 1998 in Ruinen.
37ii.Tirsa Manon v.d. OUW, born 10 juni 2000 in Ruinen.

34. Fleur Mignon v.d.18 GELD (Sonja17 DANE, Nicolaas Jacob16, Nicolaas15, Nicolaas14, Gerrit13, Nicolaas12, Gerrit11, Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 6 maart 1969 in Rijswijk. She married Maurice LAROS 29 juni 2001 in Groningen.

More About Fleur Mignon v.d. GELD:
Fact 7: miesflap@yahoo.com

Children of Fleur GELD and Maurice LAROS are:
38i.Ranek19 LAROS, born 22 juli 2000 in Groningen.
39ii.Lika LAROS, born 13 mei 2003 in Groningen.

35. Ymke Maryse v.d.18 GELD (Sonja17 DANE, Nicolaas Jacob16, Nicolaas15, Nicolaas14, Gerrit13, Nicolaas12, Gerrit11, Nicolaas Jacobszn10, Jacob Janszn9, Jan Jacobszn8, Jacob Pieterszn7, Pieter Gerrits6, Gerrit Fransen5, Frans Adriaen4 Danenzn, Ariaen Daniel3 CORNELISZN, Daniel Cornelis2 SCHUYTENZ, Cornelis1 SCUYTE) was born 22 mei 1971 in Nietap. She married Arno Cor Lars RUTTE 13 november 1998 in Groningen.


Children of Ymke GELD and Arno RUTTE are:
40i.Rosa Esther19 RUTTE, born 11 januari 2003 in Groningen.
41ii.Amber Luna RUTTE, born 10 januari 2005 in Groningen.